Všeobecné obchodné podmienky

Platné od 20.5.2019

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky

a/ používateľom internetovej stránky www.otcoviadetom.sk a  Usporiadateľom v mene a na účet, ktorého koná obchodná spoločnosť PROLOG, spol. s r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina “) na strane druhej.

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. PROLOG, spol. s r.o.
predáva vstupenky na podujatie. Usporiadateľ PROLOG, spol. s r.o., využívajú internetovú stránku  www.otcovia-detom.sk ako informačný, predajný a rezervačný systém.

Prostredníctvom Systému, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.otcovia-detom.sk, sa umožňuje všetkým záujemcom o Podujatie získavať informácie o podujatí, a následná realizácia predaja vstupeniek záujemcom vybrané Podujatia.

1.2. PODUJATIE
Podujatie je verejné podujatie, ktoré sa prostredníctvom Systému uskutočňuje predaj vstupeniek, ktoré organizuje Usporiadateľ. Podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa ich Usporiadatelia zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.

1.3. USPORIADATEĽ
Usporiadateľ je osoba usporadúvajúca, prevádzkujúca alebo organizujúca Podujatie, resp. sprostredkovávajúca konanie Podujatia (v texte len „Usporiadateľ“), a uskutočňuje predaj vstupeniek na Podujatie a výkon iných s tým súvisiacich činností v rozsahu udeleného plnomocenstva.

1.4. PREDAJNÉ MIESTO
Predajným miestom je internetový systém a miesto priamo v deň konania akcie, ktoré je uverejnené na internetovej stránke www.otcovia-detom.sk.

1.5. VSTUPENKA
Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Vstupenka je platná len s kontrolným ústrižkom, bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní /tzv. permanentka/, ktorá umožňuje opakovaný vstup na Podujatie počas jeho trvania), a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na  internetovej stránke www.otcovia-detom.sk. Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky ako doklad o jej zakúpení. Ak záujemca o Podujatie požaduje iný doklad ako je Vstupenka, musí Vstupenku zakúpiť na predajnom mieste, v deň konania akcie.

1.6. MAJITEĽ VSTUPENKY
Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku na Predajnom mieste alebo priamo v Systéme, prostredníctvom internetovej stránky www.otcovia-detom.sk. Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj.  Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Podujatí alebo v súvislosti s ním môžu byť , tretimi osobami (spracovatelia osobných údajov) zhotovované rôzne formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) napr. na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. PROLOG, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie zákonných a iných povinností spracovateľa osobných údajov, pokiaľ ním nie je PROLOG spol. s r.o. alebo ním poverený subjekt.

2. DRUHY VSTUPENIEK

2.1. Klasický pokladničný doklad z registračnej kasy, dátum, počet vstupeniek, cena vstupenky, suma na zaplatenie pri kúpe priamo na mieste v deň konania akcie.
2.2. označenie a daňové údaje Usporiadateľa Podujatia

2.3. HOMEticket
Metóda distribúcie Vstupeniek vlastnou tlačou Vstupenky na kancelársky hárok A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná!) na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.

Vlastná vytlačená Vstupenka musí obsahovať:

  1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí
  2. číslo predaja
  3. úplný, jedinečný čiarový kód
  4. označenie a daňové údaje Usporiadateľa podujatia

2.4. MOBILticket
Elektronická vstupenka vyobrazená formou jedinečného čiarového kódu alebo QR kódu, ktorý v sebe zahŕňa text opisujúci Podujatie a umožní Majiteľovi vstupenky vstup na Podujatie. Čiarový kód alebo QR kód je prostredníctvom e-mailovej správy doručený Majiteľovi vstupenky na základe  úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.

V prípade požiadavky vydá Predajné miesto, ktoré predáva Majiteľovi MOBILticket Vstupenky pri kúpe písomné potvrdenie obsahujúce názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia a cenu zakúpenej Vstupenky.

3. ZMLUVNÝ VZŤAH

3.1. PROLOG, spol. s r.o.  Usporiadateľ zabezpečuje predaj Vstupeniek na Podujatie  a zároveň  prijíma od záujemcov o Podujatie finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek na Podujatie. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.otcoviadetom.sk vstupuje Majiteľ vstupenky vo vzťahu k Podujatiu do právneho vzťahu priamo s  Usporiadateľom daného Podujatia. Informácie o Podujatí sú uverejnené na Predajných miestach a na internetovej stránke www.otcoviadetom.sk. Obchodné meno Usporiadateľa je záujemcovi o Podujatie/Majiteľovi vstupenky poskytnuté tiež na Predajných miestach kedykoľvek na požiadanie, aj pred zakúpením Vstupenky. Zmluva medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky sa uzaviera na dobu určitú, a to do uskutočnenia Podujatia, resp. vysporiadania nárokov z nej plynúcich.

3.2. Za zmenu Podujatia zodpovedá Usporiadateľ. Usporiadateľ preberá zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek na Podujatia a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky môžu upravovať okrem týchto VOP aj iné obchodné podmienky daného Podujatia, pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby alebo prevádzkového poriadku Podujatia.

3.3. PROLOG, spol. s.r.o.  poskytuje  informácie o Podujatí  prípadných zmenách alebo zrušení akcie, prostredníctvom webového portálu www.otcovia-detom.sk.

3.4. PROLOG, spol. s r.o. je prevádzkovateľom internetovej stránky www.otcoviadetom.sk,  a  Majiteľom vstupenky alebo záujemcom o Podujatie umožňuje prístup k tejto internetovej stránke.

4. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

4.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou tzv. permanentky) platnosť.

4.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatí. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou  Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

4.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej uvedené ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní na Predajnom mieste (v prípade klasickej vstupenky), resp. po obdržaní elektronickej vstupenky alebo vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 10 týchto VOP.

4.4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku (klasickú vstupenku) starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbanlivosť pri používaní sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

4.5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie Vstupenky je zakázané.

4.6. PROLOG, spol. s r.o. odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to  na internetovej stránke www.otcoviadetom.sk .

4.7. Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadrí Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. Pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby alebo prevádzkový poriadok Podujatia sú k dispozícií buď na internetovej stránke www.otcoviadetom.sk pri konkrétnom podujatí alebo zverejnené pred vstupom na podujatie. V prípade ich nedodržania je Usporiadateľ oprávnený postupovať v zmysle svojich pokynov, resp. pravidiel Podujatia, a to napr. aj vo forme zamedzenia ďalšej účasti Majiteľa vstupenky na Podujatí bez nároku na akúkoľvek formu refundácie ceny Vstupenky a/alebo inej ujmy Majiteľa vstupenky.

5. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB PODUJATIA

5.1. Služby ponúkané na Podujatí  sú službami PROLOG, spol. s r.o. Pre dané Podujatie platia VŠEOBECNÉ POKYNY USPORIADATEĽA a nesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah, charakter, kvalitu, či iné parametre Podujatia a akékoľvek porušenie práv Majiteľa Vstupenky v súvislosti s Podujatím, napr. jeho zrušením.

5.2. K obmedzeniu ponuky služieb na Podujatiach a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod.. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky www.otcovia-detom.sk, časť „Zmeny a zrušenia“ informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o Podujatie o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.).

5.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, sa finančné prostriedky predstavujúce príslušnú časť ceny Vstupenky vracajú Usporiadateľom v primeranom rozsahu určenom Usporiadateľom, ak Usporiadateľ neurčí inak. Miesto, čas a spôsob vrátenia príslušnej časti vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.otcovia-detom.sk, časť „Zmeny a zrušenia“.

5.4. Pri ZRUŠENÍ Podujatia finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vracia Usporiadateľ bez zbytočného odkladu Majiteľom vstupeniek po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia Usporiadateľom. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 mesiacov  od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.otcovia-detom.sk, časť „Zmeny a zrušenia“.

6. REGISTRÁCIA

K priamemu zakúpeniu Vstupenky na Podujatie prostredníctvom internetovej stránky www.otcovia-detom.sk sa neregistruje na internetovej stránke www.otcovia-detom.sk.

7. PLATBA ZA VSTUPENKY

Záujemca o Podujatie môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.otcovia-detom.sk, prípadne na predajnom mieste v deň konania akcie bez rezervácie.

7.1. Internetbankingom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet a sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončujete kúpu Vstupenky.

7.2.Prevodom z účtu v popise Podujatia alebo v pokynoch Usporiadateľa. Bližšie informácie je možné získať na www.otcovia-detom.sk.

8. DODACIE PODMIENKY

8.1.  priamo na mieste, v deň konania akcie (klasická vstupenka), je uverejnený na www.otcovia-detom.sk.

8.2. zaslaním QR kódu prostredníctvom e-mailovej správy bez akéhokoľvek poplatku (MOBILticket).

8.3. vytlačením na kancelársky hárok A4 prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná !) bez akéhokoľvek poplatku (HOMEticket).

9. Usporiadateľ sa zaväzuje:

9.1. v prípade klasických vstupeniek umožniť Majiteľovi vstupenky zakúpiť si Vstupenky priamo na mieste, v deň konania akcie. Aktuálné informácie  na www.otcovia-detom.sk.

9.2. bezodkladne informovať Majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.otcovia-detom.sk o všetkých zmenách, ktoré sa pri  Podujatí vyskytli.

10.1. Majiteľ Vstupenky sa zaväzuje:

10.1.1. prevziať Vstupenky v stanovenom čase pred konaním Podujatia

10.1.2. zaplatiť za  Vstupenky dojednanú cenu v plnej výške

10.1.3. prevziať Vstupenky uhradené prostredníctvom internetu pred začiatkom konania Podujatia, v opačnom prípade Usporiadateľ PROLOG, spol. s r.o. nezodpovedá za akékoľvek ujmy na strane Majiteľa vstupenky spojené s nemožnosťou vyzdvihnutia Vstupenky.

10.1.4. uviesť všetky požadované údaje úplne a pravdivo

10.2. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že:

10.2.1. za oneskorené prevzatie Vstupeniek Majiteľom vstupenky a tým oneskorený príchod na Podujatie, zodpovedá Majiteľ vstupenky

10.2.2. za nedodanie Vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním Majiteľom vstupenky zodpovedá Majiteľ vstupenky.

10.2.3. za nevyužitie Vstupenky na Podujatie zodpovedá Majiteľ vstupenky

10.2.4. za skontrolovanie Vstupeniek pri prevzatí na Predajnom mieste Majiteľom vstupenky zodpovedá Majiteľ vstupenky.

10.2.5. za poškodenie a stratu  Vstupeniek zodpovedá Majiteľ.

10.2.6. za zmenu alebo zrušenie Podujatia, pričom v tomto prípade bude na internetovej stránke www.otcovia-detom.sk „zmeny a zrušenia“, uvedený spôsob vrátenia zaplateného vstupného zo strany Usporiadateľa zodpovedá Usporiadateľ PROLOG, spol. s r.o., je subjektom povinným vrátiť vstupné Majiteľom vstupeniek a  je nositeľom akýchkoľvek záväzkov z tohto titulu voči Majiteľom Vstupeniek.

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1. V prípade zakúpenia Vstupenky, vrátane jednotlivých druhov elektronických vstupeniek a nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.otcovia-detom.sk,  nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Usporiadateľ, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia.

Vrátenie zaplatenej Vstupenky na Podujatie nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.

11.2. V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Vrátenie zaplatenej Vstupenky na Podujatie nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.

12. STRATA, KRÁDEŽ, POŠKODENIE VSTUPENKY

12.1. Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný, čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť PROLOG, spol. s r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu rado@prolog.sk alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu PROLOG, spol. s r.o., Odtrnovie 474, Rosina 013 22. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný PROLOG, spol. s r.o. predložiť aj policajný záznam. V prípade, ak je možné overiť totožnosť vlastníka danej Vstupenky (t.j. ak si Majiteľ vstupenky  o zaplatil Vstupenku prostredníctvom  cez internet na www.otcovia-detom.sk),  Usporiadateľ  vystaví Majiteľovi vstupenky, po vyplnení čestného prehlásenia novú, náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá Vstupenka zakúpená.

12.2. Pri poškodení Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť PROLOG, spol. s r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu rado@prolog.sk alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu PROLOG, spol. s r.o., Odtrnovie 474, 013 22 Rosina a zároveň predložiť poškodenú Vstupenku (príp. všetky jej časti) a čestné prehlásenie opisujúce spôsob poškodenia. Usporiadateľ vystaví Majiteľovi novú, náhradnú Vstupenku, ktorá bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola poškodená Vstupenka zakúpená.

13. REKLAMAČNÝ PORIADOK

13.1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. týchto VOP, obsahuje chybné údaje je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady  reklamovať, a to osobne na Predajnom mieste, na ktorom bola Vstupenka zakúpená (klasická vstupenka), alebo  v prípade HOMEticket, MOBILticket  prostrednícvom  emailovej správy na adresu rado@prolog.sk , zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie!) alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu PROLOG, spol. s r.o., Odtrnovie 474, 013 22 Rosina.

13.2. V prípade reklamácie vád Vstupenky na Predajnom mieste bude reklamácia vybavená bezodkladne pracovníkom Predajného miesta a Majiteľovi vstupenky bude ponúknuté náhradné riešenie (napr. vystavená nová Vstupenka).

13.3. V prípade reklamácie vád Vstupenky prostredníctvom e-mailu  v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou e-mailom a vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád Vstupenky (zašle elektronickú vstupenku), umožní Majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú Vstupenku (HOMEticket), zašle zoznam Predajných miest, kde bude možné osobne si prevziať novú Vstupenku a pod.). Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zrušení.

13.4. V prípade reklamácie iných skutočností prostredníctvom e-mailu  v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii. Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote.

13.5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim PROLOG, spol. s r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Žilina, Predmestská 1359/71 Žilina,   010 01 a www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Upozorňujeme na odsek 4. (ZMLUVNÝ VZŤAH), bod 4.1 VOP, podľa ktorého spotrebiteľ zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.otcovia-detom.sk vstupuje do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom daného Podujatia.

13.6. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. VRÁTENIE VSTUPNÉHO

14.1. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke www.otcoviadetom.sk. „Zmeny a zrušenia“.   bude vstupné vrátené  Usporiadateľom  oznámení na internetovej stránke www.otcoviadetom.sk v časti „Zmeny a zrušenia“. Majiteľ vstupenky v takom prípade zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu rado@prolog.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za žiadosti o vrátenie vstupného!) alebo poštovej zásielky na adresu PROLOG, spol. s r.o., Odtrnovie 474, 013 22  Rosina. K žiadosti o vrátenie peňazí, ak bola úhrada realizovaná cez internet, je potrebné doložiť relevantný doklad o tejto úhrade (detail platby), Vstupenky a číslo účtu, na ktoré žiadate peniaze za zrušené/zmenené Podujatie uhradiť. Ak si klient zvolil druh vstupenky HOMEticket, MOBILticket, doloží čestné prehlásenie, že Vstupenku nepoužil na vystavenie duplikátu alebo nezneužil iným spôsobom a bude si cenu za Vstupenku nárokovať len jedenkrát. V prípade, ak peniaze príde vyzdvihnúť iná osoba ako Majiteľ vstupenky, je potrebné PROLOG, spol. s r.o., predložiť písomné splnomocnenie od Majiteľa vstupenky na prevzatie peňažných prostriedkov.

14.2. Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje.

14.3. Zaslanie žiadosti o vrátenie vstupného nepredstavuje uplatnenie reklamácie v zmysle odseku 13. (Reklamačný poriadok) týchto VOP.

15. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

15.1. PROLOG spol. s r.o.,. ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.otcovia-detom.sk  spracúva osobné údaje fyzických osôb – používateľov internetovej stránky/záujemcov o Podujatie a/alebo Majiteľov vstupenky (ďalej len „dotknuté osoby“) ako prevádzkovateľ v zmysle článku 4 ods. 7 Nariadenia GDPR.

15.2. Aby mohol záujemca o Podujatie využiť služby PROLOG, spol. s r.o., t.j. realizovať  kúpu Vstupenky na Podujatie prostredníctvom Systému  na internetovej stránke www.otcoviadetom.sk, vrátane s tým súvisiacich úkonov ( vybavenie reklamácie, vrátenie vstupného a pod.), musí PROLOG, spol. s r.o. oznámiť svoje osobné údaje, a to v rozsahu podľa zvolených/požadovaných služieb. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je zo strany PROLOG spol. s r.o. možné služby  záujemcovi o Podujatie a/alebo Majiteľovi vstupenky poskytnúť (napr. bez poskytnutia e-mailovej adresy nie je možné uskutočniť predaj Vstupenky, bez poskytnutia čísla účtu nie je možné zrealizovať vrátenie vstupného za zrušené Podujatie Majiteľovi vstupenky a pod.). Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je teda prevádzka Systému a využitie jeho služieb.

15.3. Za týmto účelom spracúva PROLOG, spol. s r.o.  osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko / fakturačná adresa, telefónne číslo, informácie o objednávke (názov Podujatia, cena Vstupenky,  dátum úhrady, VS, druh Vstupenky), číslo účtu, príp. detail platby (v prípade, ak došlo k zrušeniu Podujatia a vráteniu vstupného prostredníctvom PROLOG, spol. s r.o.), online identifikátory (cookies, FB pixel kódy, Google Adwords kódy).

15.4. PROLOG, spol. s r.o. spracúvava osobné údaje dotknutých osôb na základe svojho oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom PROLOG, spol. s r.o. je zvýšenie využitia internetového systemu, t.j. podpora sprostredkovaného predaja Vstupeniek na Podujatia používateľom internetovej stránky www.otcovia-detom.sk.

15.5. Oprávneným záujmom PROLOG, spol. s r.o. je aj vykonávanie priameho marketingu. Na tento účel PROLOG, spol. s r.o., spracúva e-mailovú adresu dotknutej osoby.

15.6. Spracúvané osobné údaje uchováva PROLOG, spol. s r.o., po dobu trvania oprávneného záujmu, t.j. kým záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia nad takýmito záujmami. Napríklad kým je dotknutá osoba aktívnym používateľom Systému (stránky www.otcovia-detom.sk). Zákonná povinnosť uchovávania údajov v lehote určenej osobitnými predpismi tým nie je dotknutá.

15.7. Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré PROLOG, spol. s r.o., nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje sprístupnené marketingovým agentúram, servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému), poskytovateľom platforiem ako Facebook, Google analytics.

15.8. Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať sťažnosť dozornému orgánu; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkaj, ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

15.9. PROLOG, spol. s .r.o. na zabezpečenie spracúvania osobných údajov dotknutých osôb správnym, zákonným a transparentným spôsobom ustanovila zodpovednú osobu, s ktorou sa môžete skontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy na adrese prolog@prolog.sk alebo poštou na adrese PROLOG, spol. s r.o., s.r.o., Odtrnovie 474, 013 22, Rosina.

15.10. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

15.11. Záujemca o Podujatie bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

15.12. Ak sa uzaviera zmluva prostredníctvom internetovej stránky www.otcoviadetom.sk dochádza k uzavretiu zmluvy prejavením súhlasu záujemcu o Podujatie tým, že potvrdí na to určené pole označené „Súhlasím s kúpou vstupenky za vyššie uvedených podmienok s povinnosťou platby“, ktorým odsúhlasuje všetky predtým zobrazené údaje, najmä miesto a čas Podujatia, cenu Vstupenky, spôsob platby a prevzatia Vstupenky, prípadne iné doplnkové služby. Nárok na Vstupenku však vzniká až zaplatením vstupného. Zmluva sa uzaviera v slovenskom jazyku.

ODPORÚČANIA:

Aktuálne informácie o Podujatí a programe nájdete na www.otcovia-detom.sk .

Odporúčame informovať sa pred zakúpením Vstupenky o cenách.

Odporúčame Majiteľom vstupeniek vyzdvihnúť si zakúpené Vstupenky včas, v dostatočnom časovom predstihu pred konaním Podujatia tak, aby stihli začiatok Podujatia.

ORGÁN DOZORU:
Slovenská obchodná inšpekcia
Predmestská 1359/71
010 01 Žilina